Statut

Statut Stowarzyszenia

 

„KRAKOWSKIE KOŁO PSYCHOANALIZY NOWEJ SZKOŁY LACANOWSKIEJ”

 

Stowarzyszenie działa jako lokalna i autonomiczna organizacja afiliowana przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS) – Nowa Szkoła Lacanowska, wchodzącym w skład światowego Stowarzyszenia Asociacion Mundial de Psicoanalisis (AMP), realizując ich cele.


ROZDZIAŁ I

 

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej”, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, jest niezależne politycznie i wyznaniowo, ma charakter naukowy i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Kraków.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o tych samych celach.

§ 5

Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci o nazwie „Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest rozwój nauki oraz edukacja z zakresu psychoanalizy wśród mieszkańców Krakowa, regionu Małopolski i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych Państw, w szczególności poprzez:

1. rozpowszechnianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wiedzy o psychoanalizie,

2. upowszechnianie studiów nad psychoanalizą zgodnie z zasadami celowości NLS,

3. popularyzację wiedzy psychoanalitycznej,

4. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami mającymi tożsame cele.

§ 8

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań,

2. kształtowanie postaw etycznych członków Stowarzyszenia,

3. doradztwo w zakresie samokształcenia członków i praktycznego ich działania oraz wydawanie wydawnictwa fachowego,

4. pozyskiwanie organizacji, osób prawnych i osób fizycznych wspomagających Stowarzyszenie,

5. pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych i zagranicznych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i spełni warunki wstępowania do Koła określone regulaminem zamieszczonym na stronie Koła oraz zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, po pozytywnej konsultacji z Prezydentem Komitetu Wykonawczego New Lacanian School – Nowej Szkoły Lacanowskiej (NLS).

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca uzgodnioną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu po pozytywnej konsultacji z Prezydentem Komitetu Wykonawczego New Lacanian School – Nowej Szkoły Lacanowskiej (NLS).

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w rozwój psychoanalizy, przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

6. Członkiem zagranicznym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca członkiem światowego Stowarzyszenia Asociacion Mundial de Psicoanalisis (AMP), która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

7. Wymogi złożenia deklaracji, podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, przeprowadzenia konsultacji z Członkiem Komitetu Wykonawczego New Lacanian School – Nowej Szkoły Lacanowskiej (NLS), wskazanej w ust. 3, 4 i 6, nie dotyczą członków założycieli Stowarzyszenia.

8. Uchwały Zarządu o przyjęciu lub nieprzyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

9. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

2. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

11. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania corocznie składek członkowskich, które należy płacić przed Walnym Zebraniem KKPNSL w terminie do 31 maja bieżącego roku,

4. uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

12. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz Stowarzyszenia. Poza tym mają oni takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.

13. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

14. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

15. Członkowie zagraniczni mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

16. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2. śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną,

3. pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia prawomocnym wyro kier sądowym,

4. pozbawienia członka Stowarzyszenia członkostwa uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia przez niego składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata.

17. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek pozbawienia członka Stowarzyszenia członkostwa uchwałą Zarządu z powodu:

1. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2. łamania postanowień Statutu,

3. niepłacenia składek członkowskich przez okres do dwóch lat.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 lit. d), Zarząd ma obowiązek niezwłocznie podjąć uchwałę o pozbawieniu członka Stowarzyszenia członkostwa w Stowarzyszeniu.

19. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie tego odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§10

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków, o ile pozostałe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i zagraniczni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym.

6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem zebrania w formie elektronicznej (droga mailową) za potwierdzeniem odbioru na adres dostępny dla zarządu Koła.

8. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego quorum, zwołuje się je ponownie w drugim terminie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Zebranie miało się odbyć w pierwszym terminie.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

10. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przyjętym przez nie porządkiem obrad.

11. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybierany każdorazowo Przewodniczący.

12. Do Walnego Zebrania Członków należy:

1. określanie kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian Statutu,

3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w tym wysokości składek członkowskich,

7. przyjmowanie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia,

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz likwidacji i przeznaczeniu jego majątku,

11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod jego obrady,

12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

13. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może się odbywać w formie zdalnej lub hybrydowej w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu.

14. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. W Walnym Zebraniu Członków można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku udziału w Walnym Zebraniu Członków przez pełnomocnika do listy obecności należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia,

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4. realizacja celów Stowarzyszenia,

5. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,

6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 12 lit. g.

10. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

11. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym co najmniej Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

12. Zarząd, po powołaniu, na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, a pozostałym jego członkom przydziela do realizacji określone zadania.

13. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań Stowarzyszenia wymagane jest, zgodnie z odpowiedzialnością za poszczególne sprawy Stowarzyszenia, współdziałanie: Prezesa i Skarbnika lub Skarbnika i członka Zarządu.

14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.

16. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli oraz nadzoru nad działalnością statutową i finansowo-gospodarczą Stowarzyszenia, odrębny od Zarządu i nie podlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

17. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowa i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka.

18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działania,

2. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

4. składanie sprawozdań z wyników kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sporządzonego według przepisów o rachunkowości.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

2. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z Członkami Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, ani powinowactwa, ani podlegać im z tytułu zatrudnienia,

3. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4. mogą otrzymywać na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w aktualnych przepisach ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

19. Zabrania się:

1. udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów, jego pracowników lub osób, z którymi jego członkowie, członkowie jego organów lub jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej: „ osobami bliskimi”),

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. kupowania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 11

1. Dochody Stowarzyszenia stanowią:

1. składki członkowskie,

2. darowizny, spadki lub zapisy,

3. dochody z własnej działalności statutowej,

4. dotacje lub ofiarność publiczna.

2. Stowarzyszenie prowadzi następującą statutową działalność pożytku publicznego:

1. nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego :

– organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań klinicznych i seminariów,

– studiowanie literatury fachowej w formie seminaryjnej,

– działalność wspomagająca edukację, prowadzenie konsultacji specjalistycznych, prowadzenie terapii, prowadzenie punktu konsultacyjnego,

– prowadzenie biblioteki;

2. odpłatną działalność statutową pożytku publicznego:

– organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań klinicznych i seminariów,

– studiowanie literatury fachowej w formie seminaryjnej,

– działalność wspomagająca edukację.

3. Statutowa działalność pożytku publicznego, wskazana w ust. 2 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

§ 12

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

3. Po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie finansowe przedstawiane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków, celem zatwierdzenia.

§ 13

Wysokość składki ustala Walne Zebranie Członków uwzględniając propozycję przedstawioną przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄ ZANIE STOWARZYSZENIA

§ 14

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebranie Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 15

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Statut niniejszy uchwalony został przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 24 czerwca 2024 roku.